سلام . آیا میدانید مشكل عمده ی دانش آموزان در طی زمان آموزش لغات درگیری غیر ارادی ذهن آنها با  همردیف آن لغت در زبان فارسی است؟
چه روشی را باید اتخاذ كرد كه این گرفتاری به حد پایین برسد؟ 
من خودم شخصا در طی مدت آموزشی سعی كردم برای دانش آموزانم زمینه ی ایجاد تصوراتی از كلمه یا آن واژه در ذهن انها ایجاد كنم . 
به عنوان مثال برای كلمه ی (plant) ذهن انها را به یك فروشگاه سبزی فروشی معطوف می كردم و از آنها می خواستم بدون نام بردن از نام سبزیها فاكر كند بیشترین محصول فروشی را در ذهن چه نامیده اند؟ آن چه در ذهن آنها باید تداعی می گردید كلمه ی vegetable بود. 
بعد از این مرحله ذهن آنها را به یك منطقه ی سر سبز ییلاقی  كه گوسفندان در حال چرا هستند  معطوف می كردم. حالا به آن ها میگفتم این سر سبزی از خانواده ی vegetable است . حالا به همه ی رستنیهایی كه از زمین بروییند یك نام كلی میدهیم. و از این مرحله به بعد با استفاده از تواناییهای دانش آموزان چند جمله برای این كلمه ی می ساختیم. و بهترین را بالای تابلو می نوشتم.